Færre indlæggelser

Sundhed og Omsorg skal i de kommende år arbejde med 2 investeringsmodeller, som begge har til formål at reducere antallet af akutte og forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige.

Investeringsmodellerne giver mulighed for at investere i kommunale indsatser/tiltag for nogle af de midler, der ellers skulle dække udgifter til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.
Samlet omfatter investeringsmodellerne i alt 11,1 mio. kr. i 2017 og 15,8 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020.

Udmøntningsplanen omfatter bl.a.:
• Øget bemanding på sygeplejerske-området; herunder i Akutteamet
• Udbygget samarbejde med patientforeninger om fastholdelse af fysisk aktivitet for udvalgte risikogrupper; bl.a. borgere med KOL, diabetes, knogleskørhed og hjertesygdom
• Tryghedsskabende indsats til borgere i den terminale fase
• Understøtte implementering af allerede igangsatte initiativer bl.a. TOBS, ernæringsscreening, indsatser til forebyggelse af urinvejsinfektioner m.m.
• Opfølgning på effekt og udvikling af intelligente, prospektive dataløsninger
• Større viden om multisygdom

Chefteamet godkendte overordnet forslaget til udmøntningsplan for de 2 investeringsmodeller for akutte og forebyggelige indlæggelser for + 65 årige.

Hvis du vil vide mere: Kontakt chef for akut- og rehabilitering Anja Thoft Bach, anthba@aarhus.dk
Fuldmægtig Jacob Møller Jørgensen, jamoj@aarhus.dk
Chefkonsulent Hanne Linnemann, hlin@aarhus.dk