Hvad er Det Udgående Lungeteam?

… en tværsektoriel og forebyggende indsats i hjemmet hos patienter med risiko for hospitalsindlæggelse grundet forværring i KOL.

Det Udgående Lungeteam startede i september 2015 og har indtil nu kørt som pilotprojekt. Fra oktober 2017 er det konverteret til et phd-projekt over dette tværsektorielle samarbejde. Det er et randomiseret, kontrolleret studie med en interventionsgruppe, der er tilknyttet Det Udgående Lungeteam, samt en kontrolgruppe.    

Det Udgående Lungeteam fungerer som et delt samarbejde mellem Lungemedicinsk Afdeling, som har en sygeplejerske siddende sammen med Akutteamet i dagtid, og Akutteamet i aften-, natte- og weekendvagter. Tilbuddet inkluderer derfor en mulighed for døgnkontakt til en sygeplejerske for de inkluderede borgere.  

Formål: 
* At unødvendige indlæggelser og genindlæggelser reduceres.
* At patienter bliver i stand til at kontakte sundhedsvæsnet tidligere end de plejer, så en mere rettidig behandling kan iværksættes i hjemmet. * At patienter oplever større tryghed i hjemmet og forbedret livskvalitet.

Indsatsen fra Det Udgående Lungeteam:
* Undervisning til patient, pårørende og hjemmeplejen/sygeplejen om symptomer og forebyggende tiltag i forhold til forværring i KOL.
* Telemedicin (Ambu-flex), hvori patienten ugentligt skal indrapportere symptomer og målinger.
* Døgnkontakt til Det Udgående Lungeteam ved tegn på forværring i KOL.
* Hjemmebesøg hos patienten og iværksættelse af relevant behandling i samarbejde med en lungemedicinsk læge.

Inklusion i projektet sker via Lungemedicinsk Ambulatorium. Man vil fra 1/10-2017 kunne møde borgere, der er inkluderet i projektet og derfor har muligheden for døgnkontakt til Udgående Lungeteam/Akutteamet.