Mere hjemliggørelse – hvor gør pengene mest gavn?

Der er siden 2014 gjort en stor indsats, både for byrådsbevilgede midler og ved områdernes egen prioritering, for at gøre plejehjemmene mindre institutionelle og mere hjemlige, så de fysiske rammer understøtter trivsel og livsglæde. Ved budgetforlig 2018 blev tildelt yderligere 2 x 3 mio. kr. til at fortsætte denne indsats.

Hjemliggørelsesteamets arkitekter genbesøger derfor i de kommende måneder samtlige plejehjem og lokalcentre, for at skabe et overblik over, hvor de ekstra midler bedst kommer til gavn. Besøgene på plejehjemmene aftales med forstanderen, som inviteres med på rundgangen. Der vil samtidig være lejlighed til at drøfte fordele og ulemper ved den allerede gennemførte hjemliggørelse og hvordan forbedringerne bedst fastholdes. På lokalcentrene vil det som udgangspunkt være lederen af administration og service, som inviteres med.

Når rundgangen er afsluttet, vil resultat og oplæg til prioritering af midlerne blive drøftet på et områdechefmøde. Chefteamet og udvalget træffer derefter beslutning om, hvor de ekstra midler konkret skal anvendes.

Spørgsmål? kontakt projektleder i Hjemliggørelsesteamet, arkitekt Dorte Bach Schmidt, dobas@aarhus.dk