Status for Satspuljeprojektet ’Fælles Indsats’

Projektet har nu kørt siden efteråret 2017. De første måneder var pilotperiode og den reelle dataindsamling startede den 1/1-2018.

I februar blev det besluttet, at alle opfølgninger efter 30 dage skulle ske ved kommunal hjemmesygeplejerske. Klinik for Ældresygdomme på AUH giver besked via korrespondance vedr. de borgere, der har fået hospitalsbaseret opfølgning indenfor 24 timer, men skal have kommunal opfølgning efter 30 dage.

Medio juni 2018 var der inkluderet 433 borgere i projektet – heraf 208 til opfølgning ved kommunal hjemmesygeplejerske indenfor 24 timer. I foråret 2018 blev projektet udvidet, så flere afdelinger fra AUH er med i projektet. Det betyder dog ikke, at der inkluderes det antal borgere på ugebasis, der er estimeret ved projektets begyndelse.

I foråret 2018 har sundhedsfaglig konsulent Cari Parsberg deltaget på sygeplejerskemøder i sundhedsenhederne og på plejehjemmene. Her har hun opsamlet information om, hvordan projektet og dataindsamlingen forløber i praksis. Som resultat af disse møder er en kort projektbeskrivelse og arbejdsgangsbeskrivelse under udarbejdelse.

Opfølgningen indenfor 24 timer og igen efter 30 dage skal varetages af hjemmesygeplejerske, men med mulighed for at inddrage terapeuter og diætist samt borgernes egen læge.

Der udmøntes 2 mio. kr. i 2018 og 2019 til sundhedsenhederne efter den gældende fordelingsnøgle på sygepleje, da 76% af alle opfølgninger tilfalder disse enheder.