Arbejdstidsplanlægning – ny praksis for inddragelse af fridøgn

Som følge af en voldgiftskendelse ændrer vi praksis for inddragelse af fridøgn.

Det overordnede regelsæt jf. arbejdstidsaftalens bestemmelser er uændrede, således at:

  • Der gives 2 sammenhængende fridøgn pr. uge.
  • Fridøgnsperioden skal udgøre 55 til 64 timer (langt fridøgn).
  • Fridøgnsperioden kan opdeles i 2 korte fridøgn, hver på minimum 35 timer (kort fridøgn).

Men voldgiftskendelsen fastslår – i strid med vores hidtidige praksis – at:

  • Et fridøgn tager sin begyndelse på det tidspunkt, hvor medarbejderen slutter sin sidste planlagte vagt forud for fridøgnet.
  • Den i tjenesteplanen planlagte og udmeldte fridøgnsperiode, i op til og med 64 timer, skal iagttages som særligt beskyttet.
  • En forkortelse af det i tjenesteplanen planlagte og udmeldte korte fridøgn ned til 35 timer, betragtes ikke som inddragelse af fridøgnet.
  • Overarbejder, der ligger i forlængelse af en planlagt vagt, hvor den planlagte vagt ligger op til et kort eller langt fridøgn, udløser ikke honorering for mistet fridøgn under forudsætning af, at den korte eller lange fridøgnsbeskyttelses minimumslængde overholdes.

Ændringen omfatter alle medarbejdere på Sundhedskartellets overenskomst og overenskomsterne for sosu-personalet og husassistenterne.

Ny vejledning

Ledere, ressourcekoordinatorer og vagtplanlæggere kan finde en ny vejledning om administration af inddragelse af fridøgn i HR-Håndbogen: Gå til HR-Håndbogen