Ny arbejdstidsaftale for sygeplejersker – gældende fra d. 1. januar 2019

Sundhed og Omsorg og Dansk Sygeplejeråd har indgået en ny arbejdstidsaftale for månedslønnede sygeplejersker ansat i basisstillinger ved Sundhed og Omsorg. Den nye arbejdstidsaftale erstatter alle tidligere arbejdstidsaftaler indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Sundhed og Omsorg – de ophører alle med virkning fra 31. december 2018.

Der har med indgåelse af den nye arbejdstidsaftale været lagt stor vægt på at skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og behov, men også i at give medarbejderne indflydelse på egen arbejdstid, så der kan skabes den rette balance mellem arbejds- og privatliv.

Med den nye arbejdstidsaftale opfyldes 2 store ønsker fra både ledere og medarbejdere:

  • Det bliver muligt at planlægge med nedsat hviletid – indenfor en nærmere defineret ramme.
  • Der er skabt hjemmel for at medarbejderen kan bytte planlagte vagter – også med en kollega

Selvom der ikke er noget nyt i dette, skal opmærksomheden alligevel – og måske særligt i disse tider med øgede rekrutteringsudfordringer – henledes på arbejdstidsaftalens punkt om medindflydelse på arbejdstidsplanlægningen, og den forpligtelse der ligger heri for ledere af sygeplejersker til at inddrage medarbejderne i en (løbende) drøftelse af de principper og rammer for tilrettelæggelse af arbejdstiden, der er på den enkelte arbejdsplads.

En anden væsentlig opmærksomhed er også, at den nye arbejdstidsaftale følges af et helt nyt sæt aftale-blanketter. Det betyder, at de blanketter områderne/tjenestestederne hidtil har brugt til at indgå konkrete aftaler med medarbejderne om fx særydelseshonorering eller nedsat hviletid IKKE længere må anvendes.

Med indgåelsen af den nye arbejdstidsaftale er flere hidtidige del-arbejdstidsaftaler blevet ændret. Det er derfor vigtigt at ledere, forstandere, ressourcekoordinatorer, vagtplanlæggere og andre der arbejder med arbejdstidsplanlægning for sygeplejersker, grundigt får sig sat ind i den nye arbejdstidsaftale. Som hjælp til at gennemskue ændringerne og betydningen af disse har HR udarbejdet en vejledning.

Som leder skal du:

  • sætte dig ind i den nye arbejdstidsaftale og sørge for, at relevante kolleger får sat sig grundigt ind i den nye arbejdstidsaftale, herunder at de kender til de nye aftale-blanketter. De nye aftale-blanketter, den nye arbejdstidsaftale og en vejledning til aftalen finder du i  HR-Håndbogen

Har du spørgsmål?

Kontakt Marianne Nicholaisen, HR-konsulent på mn@aarhus.dk