Nyt indsatskatalog for sygeplejeydelser og overdraget sygepleje

Vi ønsker et mere ensartet serviceniveau for borgerne på tværs af områderne, en ensartet visiteringspraksis og bedre opfølgning på sygeplejeydelserne. Derfor er indsatskataloget for sygeplejeydelser opdateret, blandt andet med nye palliative ydelser og fremover oprettes ydelserne automatisk med standardtider. Der er derudover mulighed for at visitere dag, aften og nat. Det gælder alle – uanset, hvor du arbejder i MSO. 

Indsatskataloget er tilgængeligt i Cura 1. april om formiddagen. 

Vi har behov for at kunne følge udviklingen af visiterede sygeplejeydelser, dels ift. kendte indsatser som borgeroplæring, boostet implementering mm., men også ift. opgaveglidningen i det Nære Sundhedsvæsen.  Den nye praksis på sygeplejeområdet understøtter introduktionen af nyansatte i MSO, da sygeplejersker ikke på samme vis skal tage stilling til ydelsens standardtid. Den beslutning har den Sundhedsfaglige Styregruppe i stedet taget på sig. 

Særligt for ansatte i Sundhedsenhederne og Hjemmeplejen
Fra d. 1. april 2019 indføres der en ens måde at registrere sygepleje på og en ny afregningsmodel for overdraget sygepleje. Det betyder, at:

  • Vi arbejder med standardtider for alle sygeplejeydelser i Cura, herunder også overdragede sygeplejeydelser. 
  • Vi arbejder efter en fælles arbejdsgangsbeskrivelse og beskrivelse af registreringspraksis for sygepleje. Det betyder blandt andet, at der skal være slutdatoer på alle overdragede sygeplejeydelser, og der skal anvendes opfølgningsdato – sættes 5-10 dage før. Slutdatoer har ingen sammenhæng med interval for borgersamtaler/konferencer i Forløbsmodellen. Dette handler alene om sundhedslovens rammer.
  • Ydelser oprettes altid fremadrettet, dvs. er der behov for ydelser her og nu, oprettes de som akut eller ekstra aftaler. F.eks. TOBS der oprettes som en akut aftale.
  • Sundhedsenhederne kan forsat overdrage sygeplejeydelser til hjemmeplejen vedr. borgere, hvor hjemmeplejen ikke leverer pleje og praktisk hjælp. Der anvendes også standardtider ift. disse overdragede sygeplejeydelser. Det er under afklaring, om der fremadrettet skal anvendes flekstid til disse ydelser
  • Vi afregner ud fra de visiterede overdragede sygeplejeydelser og fastsatte standardtider. Det betyder, at vi trækker 6 % fra afregningen, ligesom I kender det fra pleje og praktisk hjælp. De 6 % tager højde for, at besøg hos borgerne aflyses, at borgerne er indlagt eller på ferie og akut- og ekstrabesøg. Hvis der leveres mere eller mindre sygepleje pr. besøg, end standardtiden, vil der ikke blive taget højde for det i afregningen. 
  • Budgettet til de ikke-overdragede sygeplejeydelser i sundhedsenheder ligger i den tildelte økonomiramme. Vi får ny viden om sammenhængen mellem budgettet til sygepleje og de visiterede sygeplejeydelser. 
  • Vi fastholder indtil videre den nuværende praksis omkring afregning for ”0-minutsydelser”. Det gælder f.eks. afregning for ”påtagning og aftagning af støttestrømper”. I bliver orientereret, når der sker ændringer ift. ”0-minutsydelserne”.
  • Resultaterne af den nye praksis følges løbende af områdeledelserne og i Økonomistyregruppen i 2. halvår 2019. Den Sundhedsfaglige Styregruppe får en status på sygeplejeniveauet i 1. kvartal 2020.  

Hvad jeg skal gøre som leder og medarbejder

Ny fælles praksis – beskrivelser
Sundhedsfaglig Styregruppe har godkendt:

Styregruppe for Økonomi har godkendt den nye afregningsmodel for overdraget sygepleje.

Bliv klædt på
Vi holder et informationsmøde for dokumentationskoordinatorerne d. 5. april 2019. Her vil dokumentationskoordinatorerne blive klædt på til at støtte arbejdet med den fælles praksis i områderne, herunder også viden om træk af borgerlister i Faktacenteret.

Hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål
Søg i Loop hvis du har spørgsmål til registreringspraksis eller kontakt Cura Support, hvis du har spørgsmål til beskrivelsen af registreringspraksis på tlf. 51 57 69 31

Kontakt klyngekonsulent i Borgernær Sygepleje Helle Rosendahl, hvis du har spørgsmål til arbejdsgangsbeskrivelsen på tlf. 29 20 95 47

Kontakt Økonomikonsulent Kristian Mikkelsen, hvis du har spørgsmål til den nye afregningsmodel for overdraget sygepleje på tlf. 61 77 17 55