Ændret arbejdstidsaftale skal sikre “kendt hjælper”

Sundhed og Omsorg og FOA-Aarhus har indgået en ny arbejdstidsaftale for månedslønsansat social- og sundhedspersonale ved Sundhed og Omsorg.

Den nye arbejdstidsaftale erstatter alle tidligere arbejdstidsaftaler indgået mellem FOA-Aarhus og Sundhed og Omsorg – de ophører alle med virkning fra 31. marts 2019.

Der har med indgåelse af den nye arbejdstidsaftale været lagt stor vægt på at skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og behov, men også i at give medarbejderne indflydelse på egen arbejdstid, så der kan skabes den rette balance mellem arbejds- og privatliv.
Med den nye arbejdstidsaftale opfyldes 2 store ønsker fra både ledere og medarbejdere:

  • Det bliver muligt at planlægge med nedsat hviletid – indenfor en nærmere defineret ramme.
  • Der er skabt hjemmel for, at medarbejderen kan bytte planlagte vagter – også med en kollega.

Selvom det ikke er nyt skal opmærksomheden alligevel – og måske særligt i disse tider med øgede rekrutteringsudfordringer – henledes på arbejdstidsaftalens punkt om medindflydelse på arbejdstidsplanlægningen, og den forpligtelse der ligger heri for ledere af social- og sundhedspersonale til at inddrage medarbejderne i en (løbende) drøftelse af de principper og rammer for tilrettelæggelse af arbejdstiden, der er på den enkelte arbejdsplads.

Nye aftale-blanketter
En anden væsentlig opmærksomhed er også, at den nye arbejdstidsaftale følges af et helt nyt sæt aftale-blanketter. Det betyder, at de blanketter, tjenestestederne hidtil har brugt til at indgå konkrete aftaler med medarbejderne om ex. særydelseshonorering eller nedsat hviletid, IKKE længere må anvendes.

Med indgåelsen af den nye arbejdstidsaftale er flere hidtidige del-arbejdstidsaftaler blevet ændret. Det er derfor vigtigt, at ledere, forstandere, ressourcekoordinatorer, vagtplanlæggere og andre, der arbejder med arbejdstidsplanlægning for social- og sundhedspersonalet, grundigt får sig sat ind i den nye arbejdstidsaftale. Som hjælp til at gennemskue ændringerne og betydningen af disse har HR udarbejdet en vejledning.

Den nye arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonalet, vejledningen hertil, samt de nye aftale-blanketter ligger under fanebladet ”Arbejdstidsaftaler” i HR-Håndbogen

Har du spørgsmål
Kontakt HR-konsulent Marianne Nicholaisen på mail mn@aarhus.dk eller telefon 41 85 52 45