Hjemmepleje og sundhedsenheder: Medarbejdere bliver inddraget i proces

BDO og Sundhed og Omsorg gennemførte i efteråret 2018 en analyse af effektiviseringsmuligheder i hjemmeplejen og sundhedsenhederne. Rapporten peger på en række effektiviseringsmuligheder, som Sundhed og Omsorg aktuelt arbejder med at realisere. I den forbindelse har Sundhed og Omsorg indgået et samarbejde med VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, der hjælper os med at få udarbejdet konkrete forslag til implementering for at realisere nogle af de effektiviseringspotentialer, som BDO har peget på.
VIVE er blevet bedt om, at:

 • Udarbejde anbefalinger til optimering af stillingerne som sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut i hjemmeplejen
 • Udarbejde anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem sundhedsenheder og hjemmepleje organiseres mest hensigtsmæssigt
 • Identificere ’best practice’ i forhold til implementeringen af centrale elementer i Forløbsmodellen.

Samlet set har BDO i deres ”middel-scenarie” peget på et sparepotentiale på 7,4 mio. kr. vedr. de tre emner.  

Proces og tidsplan
I arbejdet med at udarbejde anbefalinger, har VIVE planlagt en proces med stor inddragelse af områderne. Processen afsluttes med en afrapportering til styregruppen.  Tidsplanen er:

19. august – Indledende kickoff med tværgående ledergruppe
På det indledende kickoff-møde deltog fællestillidsrepræsentanter, en række ledere af sundhedsenheder og hjemmepleje fra områderne, områdechefer eller viceområdechefer fra alle områder, det meste af projektets styregruppe samt flere andre interessenter. Her drøftedes hele processen, målet om realisering af effektiviseringspotentialet, tidsplanen, indhold samt inddragelsen af ledere og nøglemedarbejdere.

Uge 35 – Afholdelse af workshops i områderne
I uge 35 afholdes i alle områder to workshops af halvanden times varighed hver med deltagelse af ledere og medarbejdere. Formålet med at holde workshops er at kortlægge hverdagens praksis, og at høre deltagernes perspektiver på de temaer, der fokuseres på i projektet. Desuden udveksles idéer til, hvor og hvordan der kan organiseres og samarbejdes bedre og mere effektivt. 

9. september 2019 – Halvdags workshop med tværgående ledergruppe
I forlængelse af afholdelsen af de 14 workshops i områderne afholdes en halvdags workshop med samme deltagerkreds som ved kickoff-mødet. Workshoppen vil have følgende indhold.

 • VIVE præsenterer resultaterne af de afholdte workshops i lokalområderne, kortlægning af modeller, forslag, fordele og ulemper samt udkast til mulige scenarier.
 • Fælles drøftelse og arbejde med at indsnævre og konkretisere spor for det videre arbejde, muligheder og scenarier for fælles modeller, metoder, værktøjer og databehov inden for de tre temaer.
 • Drøftelse af indholdet af den videre proces i projektet: Hvad skal de konkrete mål være? Hvad skal undersøges / udvikles? Hvem involverer det?

Planlægning af processens anden del
I forlængelse af workshoppen 9. september vil den videre proces – der vil foregå i uge 38-43 – blive planlagt og tilrettelagt. Denne del af processen kan ikke på nuværende tidspunkt planlægges i detaljer på samme måde som første del. Indholdet vil afhænge af resultaterne af første del af processen, og af de valg projektets styregruppe træffer i forlængelse heraf.

Uge 44-47 – Afrapportering
 I perioden fra uge 44 til 47 udarbejder VIVE afrapportering til styregruppen.

Styregruppe
VIVE udarbejder anbefalingerne i tæt dialog og sparring med en styregruppe. I løbet af projektperioden afholdes møder i styregruppen, hvor VIVE orienterer om fremgangen og foreløbige konklusioner og modtager sparring på projektets videre forløb. 
Styregruppen har følgende medlemmer:

 • Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef (formand for styregruppen)
 • Charlotte Storm Gregersen, økonomichef
 • Tina Porsmose, områdechef i Område Marselisborg
 • Vibeke Dahmen, viceområdechef i Område Nord
 • Jens Lassen, kontorchef
 • Vibeke Sjøgreen, HR chef
 • Helle Rosendal Jensen, klyngen for borgernær sygepleje
 • Mette Svendsen, intern projektleder
 • Claus Linde, intern projektleder 

Kontaktpersoner
Mette Svendsen, Fællesstaben, Sundhed på telefon 61 92 17 90 eller mail mettes@aarhus.dk

Claus Linde, Mål og Økonomistyring, Økonomi på telefon 41 85 78 25 eller mail cjl@aarhus.dk

Læs også nyhederne: