Dagcentrene arbejder efter Forløbsmodellen

Den 1. oktober påbegynder personalet på dagcentrene at arbejde efter Forløbsmodellens systematik.
En arbejdsgruppe – bestående af bl.a. leder og medarbejdere fra dagcentrene – har i perioden januar til april 2019 arbejdet med at beskrive, hvordan der skal arbejdes efter Forløbsmodellens systematik, når en borger er visiteret til et dagcentertilbud, herunder hvem der skal varetage rollerne som forløbsansvarlig og kontaktperson.
Sundhedsfaglig styregruppe har i juni godkendt arbejdsgruppens forslag, og i september måned er alle medarbejdere på de syv dagcentre – som optakt til implementeringen – blevet undervist i Forløbsmodellen.

Hvad betyder det i praksis?
Implementeringen af Forløbsmodellen på dagcentrene indebærer, at når en borger er visiteret til et dagcentertilbud og ikke modtager andre indsatser fra sundhedsenhed og hjemmepleje, vil dagcenterpersonalet varetage rollerne som forløbsansvarlig og kontaktperson og følge Forløbsmodellens systematik for enkle, sammensatte og varige forløb.
I de forløb, hvor borgeren er visiteret til et dagcentertilbud, samtidig med at borgeren modtager indsatser fra sundhedsenhed og hjemmepleje, vil rollerne som forløbsansvarlig og kontaktperson blive varetaget af sundhedsenheden og hjemmeplejens personale samtidig med at dagcenterpersonalet er fagpersoner i borgerens forløb. Forløbsmodellens systematik for enkle, sammensatte og varige forløb følges på vanlig vis.
I forløbet er det afgørende, at der sikres videndeling mellem dagcenterpersonalet og personalet i sundhedsenhed og hjemmepleje. Alle medarbejdere i borgerens forløb, skal således arbejde ud fra borgerens mål/motivation og understøtte udvikling eller vedligeholdelse af borgers funktionsevne, afhængig af hvilken forløbstype borgeren er i.

I vejledningen “Sådan følges Forløbsmodellen, når borger er på dagcenter” kan du læse mere om, hvordan der arbejdes ud fra Forløbsmodellens systematik, når en borger er visiteret til et dagcentertilbud.

Har du spørgsmål?
Spørgsmål vedrørende dagcentre og Forløbsmodel kan du kontakte Lissie La Cour (llc@aarhus.dk ) eller Mette Svendsen (mettes@aarhus.dk)