Implementering af forløbsmodellen er godt i gang

men vi har fortsat en del at arbejde med

Alle områder og enhederne under Akut Rehabilitering, Folkesundhed og DCA har i løbet af marts måned lavet en opfølgning på, hvordan det går med implementeringen af forløbsmodellen lokalt. Tilbagemeldingerne viser, at implementeringen er godt i gang alle steder, men som forventeligt er der en emner, der fortsat skal være fokus i den videre implementeringsproces.

Det drejer sig bl.a. om:

  • Varetagelse af rollerne som forløbsansvarlig og kontaktperson
  • Afholdelse af borgerkonferencer
  • Opmærksomhed omkring hvornår borger skal skifte forløbstype og håndtering af skift
  • Tildeling af småhjælpemidler og rehab-indsatser ved forløbsansvarlige i sundhedsenhederne

Resultaterne viser endvidere, at implementeringen af forløbsmodellen er en omfattende forandringsproces, som både omfatter ændring af systematikken i arbejdet med borgerforløb, ændring i rolle- og ansvarsfordeling og i tilgangen til borgerne. Der er således tale om en omfattende og tidskrævende kulturændring som kræver dagligt fokus og vedholdenhed.

Læs mere:

  • En samlet opsamling på områdernes og specialenhedernes opfølgning på implementeringen af forløbsmodellen.
  • En opfølgning på de opgaver, som implementeringsgruppen for forløbsmodellen har ansvar for.
  • En PIXI-udgave af tids- og handleplanen for implementeringens fase 2 og 3 (den fortsatte implementering og forankring af forløbsmodellen fortsætter året ud)