Aarhus

Lykkelige omstændigheder – også på arbejde!

Vi vil gerne lykkes med at fastholde flest mulige gravide medarbejdere i arbejde frem til barselsorloven starter. MSO tilbyder gravide jordemoderfaglig rådgivning og som leder skal du gennemføre forebyggende, risikovurderende samtaler; den første så snart du får kendskab til de lykkelige omstændigheder. Arbejdsmiljørepræsentanterne kan med fordel inddrages og Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær har opdateret samtaleskabelonen og informeret arbejdsmiljørepræsentanterne om deres rolle i forhold til den gravide kollega. For at […]

Aarhus

Lederuddannelse: Tid til at melde dig til DOL

Hvis du er leder med medarbejderansvar, har du muligheden for at deltage i Aarhus Kommunes diplomuddannelse i offentlig ledelse (DOL). De i alt 10 moduler giver dig en meritgivende lederuddannelse på diplomniveau – og nu er der åbent for tilmelding til efterårets moduler. Hvorfor DOL? Med Aarhus Kommunes DOL får du som leder en meritgivende uddannelse, som er både teoretisk og praksisnær – og som tager afsæt i Aarhus Kommunes […]

Aarhus

Fremgang i søgning til SOSU-uddannelser

Der er lige nu fuld gang i optag af elever til uddannelserne til SOSU-hjælper, SOSU-assistent og EUX, og her ved årets andet optag oplever vi en positiv udvikling i søgningen.   Der er fortsat mange SOSU-hjælpere, som er parate til videreuddannelse og søger ind på SOSU-assistentuddannelsen. For SOSU-hjælpere ansat i MSO sikrer en aftale med FOA gode vilkår under uddannelsen. Vi ser også god søgning fra elever på grundforløbet. Overfor denne […]

Aarhus

Opfølgning på e-læringskursus i håndhygiejne

God håndhygiejne er den vigtigste og nemmeste metode til at forebygge smitte og infektioner både hos borgere og medarbejdere. I MSO har vi vores eget e-læringskursus i håndhygiejne. Det skal gennemføres af alle nyansatte og af øvrige medarbejdere, når leder og medarbejder skønner, der er behov for det.   Kurset findes på Kursusportalen. Søg på ”håndhygiejne”. Et e-læringskursus kan imidlertid ikke stå alene, og lokalområderne har efterspurgt opfølgningsmateriale. Materialet er nu […]

Aarhus

Demensfaglig kompetenceudvikling for frontpersonale i Aarhus kommune og på Aarhus Universitetshospital

Projektet giver personalet på plejehjem bedre forudsætninger for at lykkes i mødet med borgere med demens og deres pårørende Projektet skal at bidrage til, at personalet på plejehjem får større demensfaglig viden og kompetencer, og for 200 medarbejderes vedkommende får en specifik efteruddannelse. 110 social- og sundhedsassistenter, 50 sygeplejersker og 40 fysio/ergoterapeuter på de 7 områders plejehjem skal efteruddannes. Hvor og hvornår: 5 skoledage fordelt over ca. 3 måneder. 8 hold i […]

Aarhus

Status fra Klyngen Borgernær Sygepleje

Klyngen er etableret pr. 1 april og har 5 medarbejdere tilknyttet: sygeplejerske Ditte Hald, sygeplejerske Maria Køppen, sygeplejerske Louise Arnbjerg og fysioterapeut Lene Eibye Pedersen samt klyngekonsulent Helle R. Jensen. I samarbejde med de syv områder vil klyngen understøtte sammenhængen mellem opgaver og ressourcer i Sundhedsenhederne med fokus på bl.a. Plan Dosis, Eskalationspilen og Borgeroplæring. Klyngens indsats skal tænkes sammen med og ind i allerede eksisterende indsatser som f.eks. opgaveoverdragelse, […]

Aarhus

Ny områdechef for Midt

Majbritt Veise Blohm er ansat som ny områdechef i Område Midt pr. 1.maj 2018. De seneste 6 år har hun været viceområdechef i Område Syd og har i denne periode været ’hele vejen rundt’, dvs. primær ansvarlig for både sundhedsenhed, plejeboliger og de sidste år også i hjemmeplejen. Majbritt Veise Blohm siger selv: ”Jeg bliver drevet af store udfordringer, af ekstraordinære resultater, af kvalitet og af gode og nære relationer – […]

Aarhus

Der er hul igennem til data fra Cura

I Sundhed og Omsorg er vi godt i gang med at dykke ned i data, der vedrører afregning. Men vi er faktisk også ved at gøre os de første erfaringer med mange andre Cura-data på bl.a. medicindispensering, top 20 sygeplejeydelser, udfyldelse af kontaktperson, borgere med en §94, borgere visiteret til nødkald, borgernes forløb, indlæggelses- og udskrivningsadvis’er, færdigbehandling osv. Skriv til faktacenter@mso.aarhus.dk, hvis du har en specifik forespørgsel til data.   Få […]

Aarhus

Undervisning i hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hjælpemiddelcentret tilbyder nu undervisning i udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Der har gennem længere tid været efterspørgsel efter undervisning om forskellige hjælpemidler og velfærdsteknologi, og resten af året vil der være en række undervisningstilbud rettet efter de forskellige medarbejdergruppers specifikke behov. Der tilbydes i første omgang ½-dags undervisning målrettet   medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole medarbejdere, med behov for viden […]

Aarhus

”Hvordan har du det?”

Region Midtjyllands nye sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” 2017 blev præsenteret d. 14. marts 2018.  Aarhusianerne klarer sig på mange sundhedsparametre bedre end hele regionen. For udvalgte sundhedsmål ser det sådan ud i Aarhus.   Der er sket et fald i andelen af dagligrygere (↓) Der er sket et fald i andelen af borgere med et højrisikoforbrug af alkohol (↓) Der er sket en stigning i andelen af borgere, der […]